Bài 1 trang 39 SGK Sinh học 6

Bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng ?

Lời giải

- Nước và muối khoáng hòa tan trong đất. được lông hút hấp thụ, chuyển qua vỏ tới mạch gỗ.

- Rễ mang các lông hút có chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan trong đất.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”