Bài 1 trang 50 SGK Sinh học 6

Đề bài

Chỉ trên hình vẽ (hình 15) các phần của thân non. Nêu chức năng của mỗi phần.

Lời giải

 I. Vỏ 

II. Trụ giữa

1- Biểu bì

2- Thịt vỏ 

3- Mạch rây

4- Mạch gỗ

5- Ruột

CẤU TẠO TRONG VÀ CHỨC NĂNG CỦA CÁC BỘ PHẬN CỦA THÂN NON 

Các bộ phận của thân non

Cấu tạo từng bộ phận

Chức năng từng bộ phận

Vỏ           

Biểu bì

Gồm một lớp tế bào trong suốt, xếp sát nhau 

Bảo vệ các phần trong của thân

Thịt vỏ

Gồm nhiều lớp tế bào lớn hơn.

Tham gia dự trữ

Một số tế bào chứa chất diệp lục

quang hợp

 Trụ giữa

Một vòng bó mạch

Mạch rây: gồm những tế bào sống vách mỏng

Vận chuyển các chất hữu cơ

Mach gỗ. Gồm những tế bào có vách hóa gỗ dày, không có chất tế bào

Vận chuyển nước và muối khoáng

Ruột

Gồm nh ững tế bào có  vách mỏng

Chứa chất dự trữ