Bài 1 trang 59 SGK Sinh học 6

Tìm những đặc điểm giống và khác nhau giữa các củ: dong ta, khoai tây, su hào.

Lời giải

* Giống nhau: Đều là những loại thân biến dạng và chứa chất dự trữ cho cây.

* Khác nhau: 

- Củ dong ta là dạng thân rễ nằm ở dưới đất.

- Củ khoai tây:dạng thân củ nằm ở dưới đất.

- Củ su hào: dạng thân củ nằm ở trên đất.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”