Bài 1 trang 67 SGK Sinh học 6

Đề bài

Cấu tạo trong của phiến lá gồm những phần nào? Chức năng của mỗi phần là gì?

Lời giải

Cấu tạo trong của phiến lá gồm 3 phần: biểu bì, thịt lá, gân lá.

* Biểu bì:

- Vị trí: bao bọc bên ngoài phiến lá.

- Cấu tạo: gồm một lớp tế bào, tế bào có thành ngoài dày hơn thành trong, không màu, xếp sít nhau; trên biểu bì có tế bào khí khổng.

- Chức năng: bảo vệ phiến lá, trao đổi khí, thoát hơi nước.

* Thịt lá:

- Vị trí: nằm phía dưới biểu bì.

- Cấu tạo: gồm rất nhiều tế bào có vách mỏng, có nhiều lục lạp ở bên trong. Lục lạp là bộ phận chính thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây. Các tế bào thịt lá được chia thành nhiều lớp có cấu tạo và chức năng khác nhau.

- Chức năng: thu nhận ánh sáng, chứa và trao đổi khí để chế tạo chất hữu cơ cho cây.

* Gân lá:

- Vị trí: nằm xen giữa phần thịt lá.

- Cấu tạo: gồm các bó mạch gỗ và mạch rây. Các bó mạch của gân lá nối với các bó mạch của cành và thân.

- Chức năng vận chuyển nước và các chất hữu cơ.