Bài 1 trang 69 SGK Địa lí 6

Các chí tuyến và vòng cực là những ranh giới của các vòng đai nhiệt nào?

Lời giải

- Các chí tuyến là ranh giới của các vành đai ôn đới và nhiệt đới.

- Các vòng cực là ranh giới của các vành đai ôn đới và hàn đới.