Bài 1 trang 72 SGK Địa lí 6

Thế nào là hệ thống sông, lưu vực sông?

Lời giải

- Hệ thống sông là hệ thống gồm dòng sông chính, các phụ lưu và chi lưu hợp lại với nhau.

- Lưu vực sông là diện tích bề mặt đất cung cấp nước thường xuyên cho sông. 


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”