Bài 1 trang 72 SGK Sinh học 6

Lá cây sử dụng những nguyên liệu nào đế chế tạo tinh bột ? Lá lấy những nguyên liệu đó từ đâu ?

Lời giải

Lá cây sử dụng những nguyên liệu đế chế tạo tinh bột là:

- Nước: rễ hút từ đất.

- Khí Cacbonic: lá lấy từ không khí.

- Ánh sáng: từ bên ngoài.

- Diệp lục: thành phần trong lục lạp.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”