Bài 1 trang 82 SGK Sinh học 6

Hãy mô tả một thí nghiệm chứng minh có sự thoát hơi nước qua lá.

Lời giải

 Lấy 2 chậu cây, 1 chậu có lá và 1 chậu không có lá. Chùm túi nilông lên cả hai chậu.

Sau một thời gian thì thấy ở chậu cây có lá xuất hiện hơi nước trong túi nilông. Còn chậu không có lá thì không có hiện tượng.

Chứng tỏ cây thoát hơi nước qua lá.