Bài 1 trang 98 SGK Sinh học 6

Đề bài

Căn cứ vào đặc điểm nào để phân biệt hoa lưỡng tính và hoa đơn tính ? Hãy kể tên ba loại hoa lưỡng tính và ba loại hoa đơn tính mà em biết.

Lời giải

Dựa vào sự xuất hiện của các bộ phận sinh sản cả nhụy và nhị trên 1 hoa mà người ta chia hoa ra thành hoa lưỡng tính và hoa đơn tính.

Nêu trên hoa có cả bộ nhụy và bộ nhị thì hoa đó là hoa lưỡng tính.

Nếu trên hoa chỉ xuất hiện bộ nhị hoặc bộ nhụy thì ho đó được gọi là hoa đơn tính.

Ví dụ:

- Ba loại hoa lưỡng tính là: hoa cải, hoa bưởi, hoa cam.

- Ba loại hoa đơn tính là: hoa mướp, hoa bí, dưa chuột.