Bài 10. Cấu tạo miền hút của rễ

Bài Tập và lời giải

Cấu tạo của miền hút gồm mấy phần? Chức năng của từng phần? Vì sao nói mỗi lông hút là một tế bào? Nó có tồn tại mãi không?

Đề bài

Thảo luận:

- Cấu tạo của miền hút gồm mấy phần? Chức năng của từng phần?

- Vì sao nói mỗi lông hút là một tế bào? Nó có tồn tại mãi không?

Quan sát hình H.10.2 và H7.4, rút ra nhận xét sự giống nhau và khác nhau giữa sơ đồ chung tế bào thực vật với tế bào lông hút?

Xem lời giải

Bài 1 trang 33 SGK Sinh học 6
Chỉ trên hình vẽ các bộ phận của miền hút và chức năng của chúng?

Xem lời giải

Bài 2 trang 33 SGK Sinh học 6

Đề bài

Hãy đánh dấu √ vào ▭ cho ý trả lời đúng của câu sau:

Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì:

  ▭ Gồm hai phần: vỏ và trụ giữa.

  ▭ Có mạch gỗ và mạch rây vận chuyển các chất.

  ▭ Có nhiều lông hút giữ chức năng vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan.

  ▭ Có ruột chứa chất dự trữ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 33 SGK Sinh học 6
Có phải tất cả các rễ cây đều có miền hút không? Vì sao?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”