Bài 10. Hệ điều hành làm những việc gì?

Bài Tập và lời giải

Câu 2 trang 43 SGK Tin học lớp 6
Hệ điều hành là phần mềm hay phần cứng?

Xem lời giải

Câu 3 trang 43 SGK Tin học lớp 6
Hãy nêu sự khác nhau cơ bản giữa hệ điều hành với một phần mềm ứng dụng

Xem lời giải

Câu 4 trang 43 SGK Tin học lớp 6
Hệ điều hành có những nhiệm vụ gì đối với máy tính?

Xem lời giải

Câu 5 trang 43 SGK Tin học lớp 6
Phần mềm nào được cài đặt đầu tiên trong máy tính?

Xem lời giải

Câu 6 trang 43 SGK Tin học lớp 6
Em hãy liệt kê các tài nguyên của máy tính theo hiểu biết của mình.

Xem lời giải

Câu 1 trang 43 SGK Tin học lớp 6
Em hãy thử hình dung nếu máy tính không có hệ điều hành thì điều gì sẽ xảy ra?

Xem lời giải