Bài 10. Trung Quốc giữa thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX

Bài Tập và lời giải

Vì sao các nước đế quốc tranh nhau xâm chiếm Trung Quốc?

Vì sao các nước đế quốc tranh nhau xâm lược Trung Quốc?

Xem lời giải

Dùng lược đồ, trình bày đôi nét về diễn biến của phong trào Nghĩa Hòa đoàn.

Dùng lược đồ, trình bày đôi nét về diễn biến của phong trào Nghĩa Hòa đoàn.

Lược đồ phong trào Nghĩa Hòa đoàn

Xem lời giải

Dựa theo lược đồ, trình bày một vài nét chính diễn biến của Cách mạng Tân Hợi?

Dựa theo lược đồ, trình bày một vài nét chính về diễn biến của Cách mạng Tân Hợi.

Lược đồ cách mạng Tân Hợi

Xem lời giải

Nêu những kết quả và hạn chế của Cách mạng Tân Hợi (1911)?

Nêu những kết quả và hạn chế của Cách mạng Tân Hợi (1911).

Xem lời giải

Trình bày quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?

Trình bày quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Xem lời giải

Lập bảng niên biểu tóm tắt phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống đế quốc phong kiến từ năm 1840 đến năm 1911?

Lập niên biểu tóm tắt phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống đế quốc phong kiến từ năm 1840 đến năm 1911.

Xem lời giải

Trình bày về Tôn Trung Sơn và nội dung Học thuyết Tam dân?

Trình bày về Tôn Trung Sơn và nội dung Học thuyết Tam dân.

Xem lời giải

Vì sao các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX lần lượt thất bại?

Vì sao các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX lần lượt thất bại?

Xem lời giải