Bài 10.13 trang 36 SBT Vật lí 6

1. Một chiếc xe tải có khối lượng \(3\) tấn thì có trọng lượng

a) nhỏ hơn \(10\) một chút.

2. Nếu tính chính xác, trọng lượng của xe tải \(3\) tấn phải

b) chấp nhận công thức \(P = 10m\) đế tìm trọng lượng của một vật, nếu biết khối lượng của nó.

3. Nếu tính chính xác thì hệ số tỉ lệ trong công thức \(P(N) = 10m(kg)\) phải

c) nhỏ hơn \(3000N\) một chút.

4. Trong thực tế, nếu không cần độ chính xác cao, ta vẫn

d) \(3000N\)

Lời giải

+ 1 - d: Một chiếc xe tải có khối lượng \(3\) tấn thì có trọng lượng \(3000N\).

+ 2 - c: Nếu tính chính xác, trọng lượng của xe tải \(3\) tấn phải nhỏ hơn \(3000N\) một chút (và bằng \(2.940N\))

+ 3 - a: Nếu tính chính xác thì hệ số tỉ lệ trong công thức \(P(N) = 10m(kg)\) phải nhỏ hơn \(10\) một chút (hệ số này là \(P(N)= 9,8m(kg)\))

+ 4 - b: Trong thực tế, nếu không cần độ chính xác cao, ta vẫn chấp nhận công thức \(P = 10m\) để tìm trọng lượng của một vật, nếu biết khối lượng của nó.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”