Bài 10.14 trang 37 SBT Vật lí 6

Đề bài

Khi treo một vật khối lượng m1 vào lực kế thì độ dài thêm ra của lò xo lực kế là \(\Delta {l_1}=3cm\). Nếu lần lượt treo vào lực kế các vật có khôi lượng \(m_2 = 2m_1\), \({m_3} = {1 \over 3}{m_1}\) thì độ dài thêm ra của lò xo lực kế sẽ lần lượt là:

A. \(\Delta {l_2}=1,5cm\);\(\Delta {l_3}=9cm\)                    

B.\(\Delta {l_2}=6cm\) ;\(\Delta {l_3}=1cm\)

C.\(\Delta {l_2} = 2cm,\Delta {l_3} = \dfrac{1}{3}cm\)              

D. \(\Delta {l_2} = 2cm,\Delta {l_3} = \dfrac{1}{3}cm\)

Lời giải

Ta có: \(\dfrac{{{P_1}}}{{{P_2}}} = \dfrac{{\Delta {l_1}}}{{\Delta {l_2}}} \Leftrightarrow \dfrac{{{m_1}}}{{{m_2}}} = \dfrac{{\Delta {l_1}}}{{\Delta {l_2}}}\Leftrightarrow \dfrac{1}{2} = \dfrac{3}{{\Delta {l_2}}} \Leftrightarrow \Delta {l_2} = 6\,cm\)

\(\dfrac{{{P_1}}}{{{P_3}}} = \dfrac{{\Delta {l_1}}}{{\Delta {l_3}}} \Leftrightarrow \dfrac{{{m_1}}}{{{m_3}}} = \dfrac{{\Delta {l_1}}}{{\Delta {l_3}}} \Leftrightarrow 3 = \dfrac{3}{{\Delta {l_3}}} \Leftrightarrow \Delta {l_3} = 1\,cm\)

Chọn B 


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”