Bài 10.2 trang 34 SBT Vật lí 6

Đề bài

Tìm những con số thích hợp để điền vào chỗ trống.

a) Một ôtô tải có khối lượng 28 tấn sẽ nặng............... niu-tơn. (H.10.1a)

b) 20 thếp giấy nặng 18,4 niu-tơn. Mỗi thếp giấy sẽ có khối lượng ................ gam.

c) Một hòn gạch có khối lượng 1600 gam. Một đống gạch có 10000 viên sẽ nặng ............... niu-tơn. (H.10.1b)

Lời giải

a) Một ôtô tải có khối lượng 28 tấn sẽ nặng 280 000 niu-tơn.

b) 20 thếp giấy nặng 18,4 niu-tơn. Mỗi thếp giấy sẽ có khối lượng 92 gam.

Mỗi thếp giấy nặng: \(\dfrac{18,4}{20} = 0,92N = 0,092kg = 92\;g\)

c) Một hòn gạch có khối lượng 1600 gam. Một đống gạch có 10000 viên sẽ nặng 160 000 niu-tơn

Đổi \(1600 gam = 1,6kg\)

Một đống gạch có 10000 viên sẽ nặng: \(1,6.10000.10 = 160000\;N\)


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”