Bài 10.3 trang 34 SBT Vật lí 6

Đề bài

Đánh dấu X vào những ý đúng trong các câu sau:

Khi cân một túi đường bằng một cân đồng hồ (H.10.2)

Lời giải

Khi cân một túi đường bằng một cân đồng hồ:

a) Ý đúng: Cân chỉ khối lượng của túi đường.

b) Ý đúng: Trọng lượng của túi đường làm quay kim của cân.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”