Bài 10.5 trang 35 SBT Vật lí 6

Hãy đặt một câu trong đó dùng đủ cả 4 từ: trọng lượng, khối lượng, lực kế, cân.

Lời giải

Muốn biết khối lượng của một vật thì dùng cân để đo, còn muốn biết trọng lượng của vật thì dùng lực kế để đo.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”