Bài 10.8 trang 35 SBT Vật lí 6

Đề bài

Hãy chỉ ra câu mà em cho là không đúng.

A. Khối lượng của túi đường chỉ lượng đường chứa trong túi.

B. Trọng lượng của một người là độ lớn của lực hút của Trái Đất tác dụng lên người đó.

C. Trọng lượng của một vật tỉ lệ thuận với khối lượng của vật đó.

D. Khối lượng của một vật phụ thuộc vào trọng lượng của nó.

Lời giải

Trọng lượng của một vật thay đổi theo vị trí của nó trên Trái Đất.

Khối lượng của một vật không phụ thuộc vào trọng lượng của nó , vật luôn có khối lượng nhưng có khi không có trọng lượng.

Chọn D


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”