Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Bài Tập và lời giải

Bài 11.1 trang 38 SBT Vật lí 6

Đề bài

Muốn đo khối lượng riêng của các hòn bi thủy tinh, ta cần dùng những dụng cụ gì? Hãy chọn câu trả lời đúng.

A. Chỉ cần dùng một cái cân.

B. Chỉ cần dùng một cái lực kế.

C. Chỉ cần dùng một cái bình chia độ.

D. Cần dùng một cái cân và một cái bình chia độ.

Xem lời giải

Bài 11.2 trang 38 SBT Vật lí 6
Một hộp sữa Ông Thọ có khối lượng \(m = 379g\) và có thể tích \(V = 320c{m^3}\). Hãy tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị \((kg/{m^3})\).

Xem lời giải

Bài 11.3 trang 38 SBT Vật lí 6

Đề bài

Biết \(10\) lít cát có khối lượng \(15kg\).

a) Tính thể tích của \(1\) tấn cát

b) Tính trọng lượng của một đống cát \(3m^3\).

Xem lời giải

Bài 11.4 trang 38 SBT Vật lí 6
\(1kg\) kem giặt VISO có thể tích \(900c{m^3}\). Tính khối lượng riêng của kem giặt VISO và so sánh với khối lượng riêng của nước. 

Xem lời giải

Bài 11.5 trang 38 SBT Vật lí 6

Đề bài

Mỗi hòn gạch "hai lỗ" có khối lượng \(1,6kg\) . Hòn gạch có thể tích \(1200c{m^3}\). Mỗi lỗ có thể tích \(192c{m^3}\). Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của gạch.

Xem lời giải

Bài 11.6 trang 38 SBT Vật lí 6
Hãy tìm cách đo khối lượng riêng của cát khô đã được đặt lèn chặt.

Xem lời giải

Bài 11.7 trang 38 SBT Vật lí 6
Khối lượng riêng của nhôm là bao nhiêu?A. \(2700kg\).                   B. \(2700N\).            C. \(2700kg/{m^3}\).            D. \(2700N/{m^3}\).

Xem lời giải

Bài 11.8 trang 38 SBT Vật lí 6

Đề bài

Trọng lượng riêng của gạo vào khoảng

A. \(12.000kg\).

B. \(12000N\). 

C. \(12000kg/{m^3}\).

D. \(12000N/{m^3}\).

Xem lời giải

Bài 11.9 trang 38 SBT Vật lí 6 6
Khối lượng riêng của sắt là\(7800kg/{m^3}\). Vậy, \(1kg\) sắt sẽ có thể tích vào khoảngA.\(12,8c{m^3}\)                     B. \(128c{m^3}\).    C. \(1280c{m^3}\).                   D. \(12800c{m^3}\).

Xem lời giải

Bài 11.10 trang 39 SBT Vật lí 6

Đề bài

Khối lượng riêng của dầu ăn vào khoảng \(800kg/{m^3}\). Do đó, \(2\) lít dầu ăn sẽ có trọng lượng khoảng

A.\(1,6N\) .                              B. \(16N\).         

C. \(160N\).                             D. \(1600N\).

Xem lời giải

Bài 11.11 trang 39 SBT Vật lí 6

Đề bài

Người ta thường nói đồng nặng hơn nhôm. Câu giải thích nào sau đây là không đúng?

A. Vì trọng lượng của đồng lớn hơn trọng lượng của nhôm.

B. Vì trọng lượng riêng của đồng lớn hơn trọng lượng riêng của nhôm.

C. Vì khối lượng riêng của đồng lớn hơn khối lượng riêng của nhôm.

D. Vì trọng lượng cúa miếng đồng lớn hơn trọng lượng của miếng nhôm có cùng thể tích.

Xem lời giải

Bài 11.12 trang 39 SBT Vật lí 6

Đề bài

Cho biết \(1kg\) nước có thế tích \(1\) lít còn 1 kg dầu hỏa có thể tích \(\dfrac{5}{4}\)lít.

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. \(1\) lít nước có thể tích lớn hơn \(1\) lít dầu hỏa.

B. \(1\) lít dầu hỏa có khối lượng lớn hơn \(1\) lít nước.

C. Khối lượng riêng của dầu hỏa bằng \(\dfrac{5}{4}\) khối lượng riêng của nước

D. Khối lượng riêng của nước băng \(\dfrac{5}{4}\) khối lượng riêng của dầu hỏa.

Xem lời giải

Bài 11.13 trang 39 SBT Vật lí 6
Một học sinh định xác định khối lượng riêng \(D\) của ngô bằng phương pháp sau:-  Đong một ca ngô đầy ngang miệng ca, rồi dùng cân đo khối lượng \(m\) của ngô.-  Đổ đầy một ca nước rồi dùng bình chia độ đo thể tích \(V\) của nước-  Tính \(D\) bằng công thức: \(D = \dfrac{m}{V}\)Hỏi giá trị của \(D\) tính được có chính xác không? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 11.14 trang 40 SBT Vật lí 6

Đề bài

Trong phòng thí nghiệm người ta xác định chính xác khối lượng riêng của vật rắn bằng cân Rô-béc-van và một loại bình đặc biệt đã được mô tả trong bài tập 5.17*.

Thực hiện ba lần cân:

- Lần thứ nhất: Thực hiện như lần cân thứ nhất trong bài 5.17*.

- Lần thứ hai: Bỏ vật ra khỏi đĩa cân và làm cân thăng bằng lại bằng khối lượng \({m_2}\).

- Lần thứ ba: Thực hiện như lần cân thứ hai trong bài 5.17*. (Chú ý: Người ta gọi tổng khối lượng của các quả cân trong trường hợp này là \({m_3}\), không phải là \({m_2}\) như trong bài 5.17*)

Biết khối lượng riêng của nước cất là \(1g/c{m^3}\). Hãy chứng minh rằng khối lượng riêng của vật tính ra \(g/c{m^3}\) có độ lớn là: 

\(D = \dfrac{{{m_2} - {m_1}}}{{{m_3} - {m_1}}}\)

Xem lời giải

Bài 11.15 trang 40 SBT Vật lí 6

Đề bài

Trò chơi ô chữ

Hàng ngang

1. Đơn vị lực.

2. Khối lượng của một đơn vị thể tích một chất.

3. Lực hút mà Trái Đất tác dụng lên vật.

4. Dụng cụ dùng để đo khối lượng.

5. Đơn vị khối lượng.

6. Vật có tính đàn hồi dùng để chế tạo lực kế.

7. Dụng cụ dùng để đo lực.

8. Đại lượng chỉ lượng chất chứa trong một vật.

9. Lực mà một lò xo tác dụng lên hai vật tiếp xúc (hoặc gắn với hai đầu của nó) khi nó bị nén hoặc kéo dãn.

10. Một trong hai kết quả thể hiện trên vật bị lực tác dụng.

Hàng dọc được tô đậm

Cường độ hay độ lớn của trọng lực.

Xem lời giải