Bài 11. Những chuyển biến về xã hội

Bài Tập và lời giải

Em có nhận xét gì về việc đúc một đồ dùng bằng đồng hay làm một bình bằng đất nung, so với việc làm một công cụ đá?
Em có nhận xét gì về việc đúc một số đồ dùng bằng đồng hay làm một bình bằng đất nung, so với việc làm một công cụ đá?

Xem lời giải

Em nghĩ gì về sự khác nhau giữa các ngôi mộ này?
Em nghĩ gì về sự khác nhau giữa các ngôi mộ này?

Xem lời giải

Theo em, những công cụ nào góp phần tạo nên bước biến chuyển trong xã hội ?
Theo em, những công cụ nào góp phần tạo nên bước biến chuyển trong xã hội?

Xem lời giải

Em hãy điểm lại các biến chuyển chính về mặt xã hội.
Em hãy điểm lại các chuyển biến chính về mặt xã hội.

Xem lời giải

Hãy nêu những nét mới về tình hình kinh tế, xã hội của cư dân Lạc Việt.

Đề bài

Hãy nêu những nét mới về tình hình kinh tế xã hội của cư dân Lạc Việt.

Xem lời giải

Hãy nêu những dẫn chứng nói lên trình độ phát triển của nền sản xuất thời văn hóa Đông Sơn.
Hãy nêu những dẫn chứng nói lên trình độ phát triển của nền sản xuất thời văn hóa Đông Sơn.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”