Bài 11. Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ

Bài Tập và lời giải

Câu 1 trang 23 SGK Lịch sử 5
Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân ta đã không ngừng đấu tranh nhằm mục đích gì ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 23 SGK Lịch sử 5
Hãy nêu một số nhân vật, sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn 1858 -1945.

Xem lời giải

Câu 4 trang 23 SGK Lịch sử 5 - Ôn tập
Nêu tên sự kiện lịch sử tương ứng với các năm trên trục thời gian.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”