Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt trái đất

Bài Tập và lời giải

Bài 1 trang 34 SGK Địa lí 6
 Hãy quan sát hình 28 và cho biết:- Tỉ lệ diện tích lục địa và diện tích đại dương ở nửa cầu Bắc.- Tỉ lệ diện tích lục địa và diện tích đại dương ở nửa cầu Nam.

Xem lời giải

Bài 2 trang 34, 35 SGK Địa lí 6

Đề bài

Quan sát bản đồ tự nhiên thế giới hoặc quả Địa Cầu và bảng dưới đây rồi cho biết:

Đất nổi trên Trái Đất

Diện tích (triệu km2)

Lục địa Á-Âu

Lục địa Phi

Lục địa Bắc Mĩ

Lục địa Nam Mĩ

Lục địa Nam Cực

Lục địa Ô-xtrây-li-a

Các đảo ven lục địa

50,7

29,2

20,3

18,1

13,9

7,6

9,2

-    Trên Trái Đất có những lục địa nào?

-    Lục địa nào có diện tích lớn nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào?

-    Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào?

-    Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam?

-    Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc?

Xem lời giải

Bài 3 trang 35 SGK Địa lí 6

Đề bài

Hãy quan sát hình 29 và cho biết:

-    Rìa lục địa gồm những bộ phận nào?

-    Nêu độ sâu của từng bộ phận.

Xem lời giải

Bài 4 trang 35 SGK Địa lí 6

Đề bài

Dựa vào bảng ở trang 35, cho biết:

Các đại dương trên Trái Đất

Diện tích (triệu km2)

Thái Bình Dương

Đại Tây Dương

Ấn Độ Dương

Bắc Băng Dươn

179,6

93,4

74,9

13,1

-    Nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km2 thì diện tích bề mặt của các đại dương chiếm bao nhiêu phần trăm?

-    Tên của bốn đại dương trên thế giới.

-    Đại dương nào có diện tích lớn nhất trong bốn đại dương?

-    Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất trong bốn đại dương?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”