Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

Bài Tập và lời giải

Câu 1 trang 47 SGK Tin học lớp 6
Trong các câu sau, những cảu nào đúng?(A) Thư mục có thể chứa tệp tin;(B) Tệp tin có thể chứa trong các tệp tin khác;(C) Thư mục có thể chứa các thư mục con;(D) Tệp tin luôn chứa các thư mục con.

Xem lời giải

Câu 2 trang 47 SGK Tin học lớp 6
Một thư mục có thể chứa bao nhiêu tệp tin?(A) 1;(B) 10;(C) Không hạn chế số lượng, chỉ phụ thuộc vào dung lượng lưu trữ. Hãy chọn câu trả lời đúng.

Xem lời giải

Câu 3 trang 47 SGK Tin học lớp 6

Giả sử đĩa C có tổ chức thông tin được mô tả trong hình dưới đây :

a. Hãy viết đường dẫn đến tệp Hinh.bt

b. Câu "Thư mục THUVIEN chứa các tệp tin Dai.bt và Hinh.bt" đúng hay sai?

c. Thư mục mẹ của KHXH là thư mục nào ?

d. Thư mục BAIHAT năm trong thư mục gốc đúng hay sai

 

 

Xem lời giải

Câu 4 trang 47 SGK Tin học lớp 6

Em hãy nêu những thao tác chính với tệp và thư mục. Vì sao chúng ta cần các thao tác này?

Xem lời giải

Câu 5 trang 47 SGK Tin học lớp 6
Trong một đĩa cứng có thể tồn tại hai tệp hoặc hai thư mục có tên giống nhau được hay không? 

Xem lời giải