Bài 11.10 trang 39 SBT Vật lí 6

Đề bài

Khối lượng riêng của dầu ăn vào khoảng \(800kg/{m^3}\). Do đó, \(2\) lít dầu ăn sẽ có trọng lượng khoảng

A.\(1,6N\) .                              B. \(16N\).         

C. \(160N\).                             D. \(1600N\).

Lời giải

Khối lượng của \(2\) lít dầu ăn là \(m = DV = 800.0,002 = 1,6kg\).

Trọng lượng \(P = 10m = 10.1,6 = 16N\)

Chọn B

 


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”