Bài 11.12 trang 39 SBT Vật lí 6

Đề bài

Cho biết \(1kg\) nước có thế tích \(1\) lít còn 1 kg dầu hỏa có thể tích \(\dfrac{5}{4}\)lít.

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. \(1\) lít nước có thể tích lớn hơn \(1\) lít dầu hỏa.

B. \(1\) lít dầu hỏa có khối lượng lớn hơn \(1\) lít nước.

C. Khối lượng riêng của dầu hỏa bằng \(\dfrac{5}{4}\) khối lượng riêng của nước

D. Khối lượng riêng của nước băng \(\dfrac{5}{4}\) khối lượng riêng của dầu hỏa.

Lời giải

Đổi: \(1\) lít \( = 1d{m^3} = 0,001{m^3}\)

\(\dfrac{5}{4}\) lít \( = \dfrac{5}{4}d{m^3} = \dfrac{5}{{4000}}{m^3}\)

+ Khối lượng riêng của nước: \({D_{nc}} = \dfrac{{{m_{nc}}}}{{{V_{nc}}}} = \dfrac{1}{{0,001}} = 1000kg/{m^3}\)  (1)

+ Khối lượng riêng của dâu: \({D_d} = \dfrac{{{m_d}}}{{{V_d}}} = \dfrac{1}{{\dfrac{5}{{4000}}}} = 800kg/{m^3}\)  (2)

 Từ (1) và (2) ta suy ra: \(\dfrac{{{D_{nc}}}}{{{D_d}}} = \dfrac{{1000}}{{800}} = \dfrac{5}{4}\) 

Vậy: Khối lượng riêng của nước bằng \(\dfrac{5}{4}\) khối lượng riêng của dầu hỏa.

Chọn D


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”