Bài 11.13 trang 39 SBT Vật lí 6

Một học sinh định xác định khối lượng riêng \(D\) của ngô bằng phương pháp sau:-  Đong một ca ngô đầy ngang miệng ca, rồi dùng cân đo khối lượng \(m\) của ngô.-  Đổ đầy một ca nước rồi dùng bình chia độ đo thể tích \(V\) của nước-  Tính \(D\) bằng công thức: \(D = \dfrac{m}{V}\)Hỏi giá trị của \(D\) tính được có chính xác không? Tại sao?

Lời giải

Giá trị của \(D\) tính được không chính xác. Vì khi tính thể tích của ngô ta thấy, giữa các hạt ngô có khoảng trống nên thể tích ca nước không bằng thể tích ngô trong ca. Cho nên giá trị của \(D\) tính được không chính xác.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”