Bài 11.2 trang 38 SBT Vật lí 6

Một hộp sữa Ông Thọ có khối lượng \(m = 379g\) và có thể tích \(V = 320c{m^3}\). Hãy tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị \((kg/{m^3})\).

Lời giải

Đề đã cho:\(m = 379g = 0,379kg\)\(V = 320c{m^3}=0,00032m^3\)

Khối lượng riêng của sữa là \(D = \dfrac{m}{V} = \dfrac{{0,397}}{{0,00032}} = 1240,625(kg/{m^3})\)


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”