Bài 11.3 trang 38 SBT Vật lí 6

Đề bài

Biết \(10\) lít cát có khối lượng \(15kg\).

a) Tính thể tích của \(1\) tấn cát

b) Tính trọng lượng của một đống cát \(3m^3\).

Lời giải

a) Thể tích 1 tấn cát \(V = \displaystyle{m \over D} = {{1000} \over {1500}} = 0,667{m^3}\)

(Theo quy tắc làm tròn số thập phân nên ta viết: \(0,6666..... \approx 0,667\))

b) Tính trọng lượng của một đống cát 3m3.

Khối lượng: \(m = D.V = 1500 . 3 = 4500\;kg\)

Trọng lượng: \(P = 10m = 45000N\)


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”