Bài 11.4 trang 38 SBT Vật lí 6

\(1kg\) kem giặt VISO có thể tích \(900c{m^3}\). Tính khối lượng riêng của kem giặt VISO và so sánh với khối lượng riêng của nước. 

Lời giải

Khối lượng riêng của bột giặt

\(D = \dfrac{m}{V} = \dfrac{{1}}{{0,0009}} = 1111,1(kg/{m^3})\)

So sánh với nước: \({D_{nuoc}} = 1000kg/{m^3} \Rightarrow {D_{nuoc}} < {D_{kem}}\)


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”