Bài 11.5 trang 38 SBT Vật lí 6

Đề bài

Mỗi hòn gạch "hai lỗ" có khối lượng \(1,6kg\) . Hòn gạch có thể tích \(1200c{m^3}\). Mỗi lỗ có thể tích \(192c{m^3}\). Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của gạch.

Lời giải

Thể tích phần gạch trong mỗi viên gạch:

\(V = 1200 - 2.192 = 816(c{m^3}) = 0,000816({m^3})\)

Khối lượng riêng của gạch:

\(D = \dfrac{m}{V} = \dfrac{{1,6}}{{0,000816}} = 1960,8(kg/{m^3})\)

Trọng lượng riêng của gạch \(d = 10D = 10.1960,8 = 19608(N/{m^3})\)

 


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”