Bài 11.6 trang 38 SBT Vật lí 6

Hãy tìm cách đo khối lượng riêng của cát khô đã được đặt lèn chặt.

Lời giải

Đánh dấu mức cát bị lèn chặt trong bình

Đưa cát lên cân được khối lượng \(m_1\)

Đổ cát ra, đưa bình lên cân được khối lượng \(m_2\)

Đổ một lượng nước vào bình sao cho đến mức ta đánh dấu ở trên, đo thể tích nước đổ vào là \(V\).

Khối lượng riêng của cát: \(D = \dfrac{{{m_1} - {m_2}}}{V}\)


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”