Bài 11.7 trang 38 SBT Vật lí 6

Khối lượng riêng của nhôm là bao nhiêu?A. \(2700kg\).                   B. \(2700N\).            C. \(2700kg/{m^3}\).            D. \(2700N/{m^3}\).

Lời giải

Đơn vị đo của khối lượng riêng phải là \(kg/{m^3}\) nên đáp án C là đúng.

Chọn C


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”