Bài 11.8 trang 38 SBT Vật lí 6

Đề bài

Trọng lượng riêng của gạo vào khoảng

A. \(12.000kg\).

B. \(12000N\). 

C. \(12000kg/{m^3}\).

D. \(12000N/{m^3}\).

Lời giải

Đơn vị đo của trọng lượng riêng phải là \(N/{m^3}\) nên đáp án D là đúng.

Trọng lượng riêng của gạo vào khoảng \(12000N/{m^3}\).

Chọn D


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”