Bài 11.9 trang 38 SBT Vật lí 6 6

Khối lượng riêng của sắt là\(7800kg/{m^3}\). Vậy, \(1kg\) sắt sẽ có thể tích vào khoảngA.\(12,8c{m^3}\)                     B. \(128c{m^3}\).    C. \(1280c{m^3}\).                   D. \(12800c{m^3}\).

Lời giải

\(D = \dfrac{m}{V} \Rightarrow V = \dfrac{m}{D} = \dfrac{1}{{7800}} = 0,000128{m^3} = 128c{m^3}\)

Chọn B


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”