Bài 11A: Đất lành chim đậu

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 11A: Đất lành chim đậu
Giải bài 11A: Đất lành chim đậu phần hoạt động cơ bản trang 109, 110, 111, 112 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 11A: Đất lành chim đậu
Giải bài 11A: Đất lành chim đậu phần hoạt động thực hành trang 112, 113, 114 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 11A: Đất lành chim đậu
Giải bài 11A: Đất lành chim đậu phần hoạt động ứng dụng trang 114 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”