Bài 11C: Môi trường quanh ta

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 11C: Môi trường quanh ta
Giải bài 11C: Môi trường quanh ta phần hoạt động cơ bản trang 117, 118 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 11C: Môi trường quanh ta
Giải bài 11C: Môi trường quanh ta phần hoạt động thực hành trang 118, 119 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 11C: Môi trường quanh ta
Giải bài 11C: Môi trường quanh ta phần hoạt động ứng dụng trang 119, 120 sách VNEN Tiếng Việt lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”