Bài 12. Hệ điều hành Windows

Bài Tập và lời giải

Câu 1 trang 51 SGK Tin học lớp 6
Nút Start nằm ở đâu trên màn hình nền?(A) Nằm trên thanh công việc;(B) Nằm tại một góc của màn hình;(C) Nằm trong cửa sổ My Computer.

Xem lời giải

Câu 2 trang 51 SGK Tin học lớp 6
Có cách nào để biết rằng hiện tại em đang mở bao nhiêu cửa sổ trong Windows? Hãy nêu chi tiết cách nhận biết.

Xem lời giải