Bài 12: Phòng bệnh sốt rét

Bài Tập và lời giải

Trong gia đình hoặc xung quanh nhà bạn đã có ai bị sốt rét chưa?
Trong gia đình hoặc xung quanh nhà bạn đã có ai bị sốt rét chưa? Nếu có, hãy nêu những gì bạn biết về bệnh này.

Xem lời giải

Tác nhân gây ra bệnh sổt rét là gì?
Tác nhân gây ra bệnh sổt rét là gì?

Xem lời giải

Bệnh sốt rét có thể lây từ người bệnh sang người lành bằng đường nào ?
Bệnh sốt rét có thể lây từ người bệnh sang người lành bằng đường nào ?

Xem lời giải

Bệnh sốt rét nguy hiểm như thế nào ?
Bệnh sốt rét nguy hiểm như thế nào ? 

Xem lời giải

Nên làm gì để phòng bệnh sốt rét?
Nên làm gì để phòng bệnh sốt rét?

Xem lời giải