Bài 12 trang 119 SGK Toán 8 tập 1

Tính diện tích các hình dưới đây (h.\(124\)) (mỗi ô vuông là \(1\) đơn vị diện tích)

Lời giải

Theo đề bài: mỗi ô vuông là \(1\) đơn vị diện tích nên mỗi cạnh của hình vuông sẽ có độ dài là \(1\) đơn vị.

- Hình thứ nhất là một hình chữ nhật có diện tích là: \(2.3 = 6\) (đơn vị diện tích)

- Hình thứ hai ta vẽ thêm 2 nét đứt như trên hình vẽ, khi đó:

Diện tích hình thứ hai \(=\) diện tích hình vuông \(+\) \(2 \times \) diện tích tam giác.

\(S_2 = 2.2 + 2.\dfrac{1}{2}.1.2 = 6\) (đơn vị diện tích)

- Hình thứ ba: ta vẽ thêm \(1\) nét đứt như trên hình, khi đó:

Diện tích hình thứ ba \(= 2 \times \) diện tích tam giác

\(S_3=2.\dfrac{1}{2}.3.2 = 6\) (đơn vị diện tích)