Bài 12. Vượt qua tình thế hiểm nghèo

Bài Tập và lời giải

Em có cảm nghĩ gì về việc làm của Bác Hồ qua câu chuyện trên ?
Cảm nghĩ của em về việc làm của Bác Hồ qua câu chuyện trên là...

Xem lời giải

Vì sao nói : Ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc” ?
Nói : Ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc” vì...

Xem lời giải

Theo em, những sự việc trên nói lên truyền thống gì của nhân dân ta ?
Những sự việc trên nói lên truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta...

Xem lời giải

Bài 1 trang 27 SGK Lịch sử 5
Em hãy nêu những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám.

Xem lời giải

Bài 2 trang 27 SGK Lịch sử 5
Nhân dân ta đã làm gì để chống lại “giặc đói” và “giặc dốt” ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”