Bài 12A: Hương sắc rừng xanh

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 12A: Hương sắc rừng xanh
Giải bài 12A: Hương sắc rừng xanh phần hoạt động cơ bản trang 120, 121, 122 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 12A: Hương sắc rừng xanh
Giải bài 12A: Hương sắc rừng xanh phần hoạt động thực hành trang 122, 123, 124 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 12: Hương sắc rừng xanh
Giải bài 12A: Hương sắc rừng xanh phần hoạt động ứng dụng trang 125 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”