Bài 12B: Nối những mùa hoa

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 12B: Nối những mùa hoa
Giải bài 12B: Nối những mùa hoa phần hoạt động cơ bản trang 125, 126, 127, 128, 129 sách VNEN với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt ộng thực hành - Bài 12B: Nối những mùa hoa
Giải bài 12B: Nối những mùa hoa phần hoạt động thực hành trang 129 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 12B: Nối những mùa hoa
Giải bài 12B: Nối những mùa hoa phần hoạt động ứng dụng trang 129 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”