Bài 12C: Những người tôi yêu

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 12C: Những người tôi yêu
Giải bài 12C: Những người tôi yêu phần hoạt động thực hành trang 130, 131, 132 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 12B: Những người tôi yêu

Đề bài

Quan sát một người thân làm việc. Ghi lại những điều em quan sát được.

 

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”