Bài 12C: Những người tôi yêu

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 12C: Những người tôi yêu
Giải bài 12C: Những người tôi yêu phần hoạt động thực hành trang 130, 131, 132 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 12B: Những người tôi yêu

Đề bài

Quan sát một người thân làm việc. Ghi lại những điều em quan sát được.

 

Xem lời giải