Bài 13. Cắm hoa trang trí

Bài Tập và lời giải

Bài 1 trang 56 SGK Công Nghệ 6
Hãy nêu tên những vật liệu và dụng cụ cắm hoa thông dụng ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 56 SGK Công Nghệ 6
Hãy trình bày những nguyên tắc cơ bản của việc cắm hoa ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 56 SGK Công Nghệ 6
Khi Căm hoa cần tuân theo quy trình nào ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”