Bài 13. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang

Bài Tập và lời giải

Qua các hình ở bài 11, em hãy trình bày người dân Văn Lang xới đất để gieo, cấy bằng công cụ gì?
Qua các hình ở bài 11, em hãy trình bày người dân Văn Lang xới đất để gieo, cấy bằng công cụ gì?

Xem lời giải

Qua các hình 36, 37, 38, em nhận thấy nghề nào được phát triển thời bấy giờ?
Qua các hình 36, 37, 38, em nhận thấy nghề nào được phát triển thời bấy giờ.

Xem lời giải

Theo em, việc tìm thấy trống đồng ở nhiều nơi trên đất nước ta và ở cả nước ngoài đã thể hiện điều gì?
Theo em, việc tìm thấy trống đồng ở nhiều nơi trên đất nước ta và ở cả nước ngoài đã thể hiện điều gì?

Xem lời giải

Các truyện Trầu, cau và Bánh chưng, bánh giầy cho ta biết người thời Văn Lang đã có những tục gì?
Các truyện Trầu, cau và Bánh chưng, bánh giầy cho ta biết người thời Văn Lang có những tục gì?

Xem lời giải

Em hãy điểm lại những nét chính trong đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang qua nơi ở, ăn mặc, phong tục, lễ hội, tín ngưỡng.

Đề bài

Em hãy điểm lại những nét chính trong đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang qua nơi ở, phong tục, lễ hội, tín ngưỡng.

Xem lời giải

Em hãy mô tả các trống đồng thời Văn Lang.
Em hãy mô tả trống đồng thời Văn Lang.

Xem lời giải

Những yếu tố nào tạo nên tình cảm cộng đồng của cư dân Văn Lang?

Đề bài

Những yếu tố nào tạo nên tình cảm cộng đồng của cư dân Văn Lang?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”