Bài 13. Làm quen với soạn thảo văn bản

Bài Tập và lời giải

Câu 1 trang 67 SGK Tin học lớp 6
Hãy liệt kê một số hoạt động hằng ngày của em có liên quan đến soạn thảo văn bản.

Xem lời giải

Câu 2 trang 68 SGK Tin học lớp 6
Hãy nêu cách khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word nhanh nhất.

Xem lời giải

Câu 3 trang 68 SGK Tin học lớp 6

Liệt kê một số thành phần cơ bản có trên cửa sổ của Word.

Xem lời giải

Câu 4 trang 68 SGK Tin học lớp 6
Điền từ đúng vào các chỗ trống (...) trong các câu sau đây:*.......gồm các lệnh được sắp xếp theo từng nhóm. Hàng liệt kê các bảng chọn được gọi là.....*.....Thanh công cụ gồm các*.....Nút lệnh giúp truy cập nhanh tới

Xem lời giải

Câu 5 trang 68 SGK Tin học lớp 6
Đánh dấu vào các lựa chọn đúng trong các câu sau đây

Xem lời giải

Câu 6 trang 68 SGK Tin học lớp 6
Em đang soạn thảo một văn bản đã được lưu trước đó. Em gõ thêm được một số nội dung và bất ngờ nguồn điện bị mất. Khi có điện và mở lại văn bản đó, nội dung em vừa thêm có trong văn bản không? Vì sao?

Xem lời giải