Bài 13.

Bài Tập và lời giải

Bài 1 trang 30 SGK Lịch sử 5
Nêu dẫn chứng về âm mưu quyết tâm cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp.

Xem lời giải

Bài 2 trang 30 SGK Lịch sử 5
Trước âm mưu của thực dân Pháp, nhân dân ta đã làm gì ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”