Bài 13.10 trang 43 SBT Vật lí 6

Đề bài

Một người thợ xây muốn dùng lực khoảng \(250N\) để kéo một bao xi-măng \(50kg\) lên tầng thứ \(10\) của tòa nhà đang xây; một học sinh muốn dùng lực lớn hơn \(100N\) để kéo một gàu nước \(10kg\) từ dưới giếng lên; một người nông dân muốn dùng lực khoảng \(300N\) để dịch chuyển một hòn đá \(100kg\). Muốn vậy

A. người thợ xây phải dùng ròng rọc, người học sinh cũng phải dùng ròng rọc, người nông dân phải dùng đòn bẩy.

B. người thợ xây phải dùng ròng rọc, người học sinh không phải dùng máy cơ đơn giản, người nông dân phải dùng đòn bẩy.

C. người thợ xây phải dùng mặt phẳng nghiêng, người học sinh cũng phải dùng mặt phẳng nghiêng, người nông dân phải dùng đòn bẩy.

D. người thợ xây phải dùng ròng rọc, người học sinh cũng phải dùng ròng rọc, người nông dân phải dùng mặt phẳng nghiêng.

Lời giải

- Một người thợ xây muốn dùng lực khoảng \(250N\) để kéo một bao xi-măng \(50kg\) lên tầng thứ \(10\) của tòa nhà đang xây thì người này phải dùng ròng rọc.

- Một học sinh muốn dùng lực lớn hơn \(100N\) để kéo một gàu nước \(10kg\) từ dưới giếng lên thì học sinh này có thể kéo trực tiếp, không cần dùng máy cơ đơn giản.

- Người nông dân muốn dùng lực khoảng \(300N\) để dịch chuyển một hòn đá \(100kg\). Muốn vậy người này phải dùng đòn bẩy.

Chọn B