Bài 13.5 trang 42 SBT Vật lí 6

Dụng cụ nào sau đây không phải là máy cơ đơn giản?A. Cái búa nhổ đinh.                        B. Cái bấm móng tay.C. Cái thước dây.                             D. Cái kìm.

Lời giải

Cái thước dây không phải là máy cơ đơn giản. Các dụng cụ khác như búa nhổ đinh, cái bấm móng tay, cái kìm đều là máy cơ đơn giản (đòn bẩy)

Chọn C