Bài 13.8 trang 43 SBT Vật lí 6

Đề bài

Hình 13.2 có những máy cơ đơn giản nào?

A. Chỉ có ròng rọc.

B. Chỉ có đòn bẩy.

C. Chỉ có đòn bẩy và ròng rọc.

D. Có ròng rọc, đòn bẩy và mặt phẳng nghiêng.

Lời giải

Hình 13.2 có hai loại máy cơ đơn giản đó là đòn bẩy và ròng rọc.

Chọn C.